• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)

 

Frilo PLT - aнализ на плоча по МКЕ


Frilo PLT е предназначена за анализ на плочи – междуетажни и фундаментни според метод на крайните елементи. Мощният потребителски интерфейс дава възможност за изчисляване и оразмеряване и на модели със сложна геометрия.

Методи за въвеждане на геометрията

 • Обектно ориентирано въвеждане на данните посредством компоненти.
 • Бързо създаване дори на геометрично сложни компоненти, както и неограничени интуитивни опции за редактиране.
 • Директно прехвърляне на геометричните данни от CAD приложенията ALLPLAN и GLASER -isb cad-
 • DXF данни могат да се използват като ре-ферентна подложка за създаване на модела. 

Норми за проектиране:

DIN EN 1992, ÖNORM EN 1992, BS EN 1992, NTC EN 1992, EN 1992, DIN 1045 / DIN 1045-1, ÖNorm B 4700

Основни характеристики на PLT:

 • Възможно е въвеждане на всякакъв контур, съставен от прави и криви ръбове.
 • Анализ на всякаква плоча, независимо дали е подложена на усукване или не.
 • Опция за отчитане на деформации от срязване на дебели плочи
 • Изчисление на деформациите в състояние II
 • Оразмеряване на огъване и срязване
 • Проверка на пукнатинообразуване
 • Автоматично генериране на мрежата от крайни елементи
 • Свободно дефиниране на опорни условия
 • Опция за автоматично преизчисляване на коравината на вертикалните компоненти след редактиране (например промяна на конструк-тивната височина или характеристиките на носещите стени.
 • Интегрирани греди с променлива коравина на огъване.
 • Дефиниция на всякакви концентрирани, разпределени или температурни товари.
 • Оразмеряване на земетръс.
 • Подробен и разбираем извод на резултати.
Оразмеряване:
 • Автоматично оразмеряване на плочата, както и на гредите за стоманобетон.
 • Прехвърляне на резултатите към приложението DLT за оразмеряване и конструиране на арми-ровката на гредите и към приложението B6+ за анализ на продънване в зоната на колоните.

Прехвърляне на изчислителните данни към CAD:

Резултатите – диаграми на разрезните усилия и деформациите, изчислителна армировка и т.н. могат да се се експортират към чертожен софтуер в графичен вид в DXF формат.

Прехвърляне на изчислителната армировка като МКЕ резултати (изолинии) към CAD:

ASF форматът позволява прехвърлянето на изчислителната армировка като изо-линии в CAD системата Allplan, където армировката се покрива по интуитивен и интерактивен начин с функциите за обектно ориентирано армиране.


pdf Изтеглете в PDF формат

 

plt01

Дефиниране на характеристики и въвеждане
на геометрията на плочата

plt02
 

Настройки и автоматично генериране
на мрежата от крайни елементи

plt03315

Деформации, долна и горна армировка,
представени с изолинии

plt03

Диаграми на разрезните усилия – огъващ момент и срязваща сила; горна и долна армировка, представени в сечение

plt04

Представяне на диаграмите на
разрезните усилия в  гредите

plt05al

Взаимодействие с CAD системата Allplan

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.